หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แนะนำขั้นตอนในการจัดโครงการ-กิจกรรมนักศึกษา

1. ตั้งนักศึกษาขึ้นมาเป็นประธานโครงการ 1 คน เขียนโครงการ พร้อมให้เซ็นหนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม ถึงอธิการบดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เซ็นชื่อต่อท้าย (เอกสาร1)


โครงการหรือกิจกรรม 6 ประเภทที่ควรจัดเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางประกันคุณภาพ ได้แก่1) กิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
2) กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด
3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย1.1 **ข้อแนะนำสำคัญ ก่อนจะเขียนโครงการจริง ให้นักศึกษารีบทำหนังสือขอใช้สถานที่ ,ขอใช้อุปกรณ์ และขอเชิญวิทยากร ก่อน เนื่องจากหากไม่จองไว้ ก็จะโดนหน่วยงานอื่นแย่งใช้หมดครับ (ของมีจำกัด)คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือขอใช้สถานที่คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือขอใช้วัสดุอุปกรณ์คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร* เมื่อจองสถานที่-สิ่งของ-วิทยากรแล้ว ก็มาเขียนโครงการจริงครับคลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างเอกสาร1 ประกอบด้วย 1.2 ตัวอย่างโครงการ 1.3 ตัวอย่างการทำคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ 1.4 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติโครงการคลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง แผนระยะเวลาทำงาน** จากนั้นให้ทำร่างความเสี่ยงแนบไปกับตัวโครงการที่เสนอคลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างร่างความเสี่ยง (ชุด 1)
คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างร่างความเสี่ยง (ชุด 2)

2. กรณีที่เป็นโครงการซึ่งต้องให้นักศึกษาออกไปนอกสถานที่(เร่งด่วน)ควรขออนุเคราะห์คำสั่งคณะก่อน และต้องมีรายชื่อนักศึกษาที่จะไปแนบไปกับตัวขอคำสั่งคณะ และตัวโครงการที่ส่งถึงอธิการบดี ด้วย เพื่อแจ้งให้ทั้งคณบดี และอธิการทราบ (เอกสาร2)
คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างเอกสาร2

3. กรณีที่จัดนอกสถานที่ หากอาจารย์เดินทางไปด้วย ต้องแนบตารางสอนของอาจารย์ว่า ไม่มีภาระการสอนในวันดังกล่าวไปกับโครงการ

4. ระหว่างการทำงาน ควรให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วสรุปผลเป็นรูปเล่ม(แบบใหม่ 2/2552) (ตัวอย่างเอกสาร3และ4)
คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างเอกสาร3 (แบบประเมินความพึงพอใจ)
คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างเอกสาร4 (ฟอร์มเล่มประเมินโครงการ แบบใหม่ 2/2552)
** หมายเหตุ ให้ส่งเป็นตัวเล่มสรุปผลโครงการให้คณบดี ส่วนที่ส่งถึงอธิการ ให้ไรท์เป็นCDส่งไปครับ

คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างบันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรม ส่งถึงคณบดี และอธิการบดี

5. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ แนบไฟล์ภาพ (รวมกันเป็นZipไฟล์) แล้วนำไปขออนุเคราะห์ลงเว็บไซต์หลักสูตร (อ.แนน) เว็บไซต์คณะ(คุณโต) และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย) (ตัวอย่างเอกสาร 7)
คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

6. ควรมีการแบ่งนักศึกษาเป็นฝ่ายๆ พร้อมจัดให้มีการประชุม มีรายงานการประชุม เซ็นชื่อเข้าประชุม เพื่อประโยชน์ในการประกันคุณภาพครับ (ตัวอย่างเอกสารที่ 8 -9)
คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างตารางแบ่งฝ่ายการทำงาน


คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างเอกสารแบ่งฝ่ายการทำงาน(2)
คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างรายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม7 * ตัวอย่างเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "บันทึกขอใช้กระเป๋ายา"คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "บันทึกขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ในมหาลัยฯ"คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "บันทึกเชิญผู้บริหารมาเปิดงาน"คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "คำกล่าวเปิดงาน"คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "บันทึกเชิญคณาจารย์เข้าร่วมงาน"คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "บันทึกเชิญสื่อมวลชน"คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "ใบติดต่อองค์กร เพื่อแจ้งขอสปอนเซอร์"คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "หนังสือขอสปอนเซอร์"คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "หนังสือขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน"คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "แบบฟอร์มลงทะเบียนคณาจารย์ผู้เข้าร่วมงาน"คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่าง "แบบฟอร์มลงทะเบียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน"8** สุดท้าย ให้นักศึกษาแต่ละฝ่ายงาน (เช่น ฝ่ายPr , ฝ่ายกิจกรรม ,ฝ่ายเหรัญญิก) ทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยให้คิดแบบฟอร์มเอง แล้วรีบนำเสนออาจารย์ เพื่อจะได้เอาไปใช้ในงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยครับ